Opšti uslovi poslovanja

Ovim uslovima regulirani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i elektronske prodavnice biostile.ba (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva BIOSTILE DOO; Ratkovac 17, Prnjavor , 78430 Bosna i Hercegovina, e-mail: info@biostile.ba , kontakt telefon: , upisan u Registar posslovnih subjekata dana 27.07.2022. godine rješenjem broj 057-0-Reg-22-001263,  matični broj: 11222811, JIB: 4404909730005, registrovana djelatnost – trgovina na malo putem pošte ili interneta (u daljem tekstu biostile.ba). Ovi Opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Biostila.ba-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem Platforme. Biostile.ba posluje u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača. Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, kao i pristupom Platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), potrošač izjavljuje da je obavješten o sadržaju Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po kreiranju narudžbenice na sajtu www.biostile.ba, potrošač će dobiti e-mail „Narudžbina kreirana” s obavještenjem da je narudžbinu uspješno kreirao. Ovaj e-mail je samo potvrda da su ispunjeni svi preduslovi da narudžbenica bude dalje procesuirana od strane biostile.ba i njegovih dobavljača robe, i isti ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Nakon što Biostile.ba dobije internu potvrdu da sve artikle iz narudžbenice ima u skladištu, spakuje pošiljku i otpremi je kurirskom službom, potrošač će dobiti e-mail s naslovom „Narudžbina poslana”, kojim se isti obavještava da je njegova narudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila od strane biostile.ba, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe između potrošača i Biostile.ba. Ugovor traje sve dok se ne ispune prava i obaveze ugovornih strana na osnovu ugovora. Robu mogu naručivati isključivo punoljetna lica. biostile.ba će uložiti razuman napor da obezbjedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna u dovoljnim količinama. Bez obzira na navedeno, biostile.ba neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku. biostile.ba je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cijenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini. Sve cijene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cijene će se realizovati u dinarima. Trgovac (biostile.ba) je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cijene i uslova prodaje. U cijene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se prije zaključenja ugovora o prodaji robe sa biostile.ba, saglasi s iznosom troškova isporuke i svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje. U posebnim slučajevima, biostile.ba može donijeti odluku da na sebe preuzme troškove dostave za narudžbine veće od određenog iznosa u dinarima. Taj iznos mora biti jasno naznačen na Platformi. Osnovna obilježja robe i prodajna cijena će biti istaknuti pored slike svakog artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sjedišta, e-mail adresa i broj telefona trgovca nalaziti na Platformi. biostile.ba nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, biostile.ba ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može poslati reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.

(Ne)saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) biostile.ba (u daljem tekstu označen kao Trgovac) odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 14 (četrnaest) dana od datuma kupovine. Trgovac će odgovarati za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;
 1. se pojavila poslije prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao prije prelaska rizika na potrošača;
 2. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavijestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da se nesaobraznost robe otkloni zamjenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti zamjenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora ako:
1. nesaobraznost ne može da se otkloni zamjenom uopšte, niti u primjerenom roku;
2. ne može da ostvari pravo na zamjenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio zamjenu u primjerenom roku;
3. opravka ili zamjena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namjene;
4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamjenom predstavlja nesrazmijerno opterećenje za Trgovca. Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo znano ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Smatrat će se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko:

 • odgovara opisu koji je dao Trgovac;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

Reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cijene i/ili drugih nedostataka. Sve reklamacije, se mogu izjaviti pozivanjem broja: 065 215 105  i putem e-mail adrese:info@biostile.ba Biostile.ba vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuvaju ih najmanje dvije godine od datuma podnošenja. Biostile.ba će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Biostile.ba će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Smatrat će se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi će teći od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu koju je biostile.ba naveo u e-mailu potvrde prijema reklamacije, budući da je tek tada biostile.ba u mogućnosti da utvrdi osnovanost reklamacije. Odgovor biostile.ba na reklamaciju potrošača će sadržati odluku o prihvatanju reklamacije, izjašnjenje o zahtjevu potrošača i konkretan prijedlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko biostile.ba iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavijeste potrošača i navedu rok u kome će je riješiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji primljenih reklamacija. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe. Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njenim korištenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu. Biostile.ba je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterima EURO EXPRESS, Banja Luka preko kojeg potrošač može da pošalje robu o trošku biostile.ba u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti. Ukoliko se reklamacija rješava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja:

 • ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;
 • ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Biostile.rs -u dostavi broj tekućeg računa.

Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Biostile.ba nije obavezan izdati garantni list.

Pravo na odustajanje od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 15 dana od dana kada roba dospije u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povrata odnosno vraćanja robe snosi potrošač. Potrošač ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustajanje od ugovora koji dobija u paketu uz poručenu robu ili na drugi nedvosmislen način. Biostile.ba je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavijesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Biostile.ba je u slučaju zakonitog odustajanja od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustajanje. Biostile.ba može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Biostile.ba obavijestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Biostile.ba -u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korištenja sa svom pratećom dokumentacijom. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 • Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtjevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (npr. kod isporuke hrane i pića kao i svih ostalih proizvoda koji su podložni pogoršanju kvaliteta ili imaju kratak rok trajanja);
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (npr. kod isporuke hrane, pića, kozmetičkih proizvoda, suplemenata, donjeg veša i sličnih proizvoda čiji higijenski uslovi bi bili pogoršani nakon isporuke potrošaču);
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo miješa sa drugom robom;
 • isporuke zapečaćenih audio i video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Zaštita autorskih i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

BIOSTILE DOO ima isključiva autorska prava na platformi Biostile.ba, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorištavanje spomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti BIOSTILE DOO, smatrat će se povredom autorskog prava, te će BIOSTILE DOO u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio. Platforma biostile.ba sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Biostile.ba. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocjenu robe ili usluge kao i fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korištenjem takvog komentara, ocjene ili fotografije od strane Biostile.ba u marketinške svrhe.

Način plaćanja

Potrošači mogu proizvode koje naruče na Platformi da plate na sljedeće načine:

 1. Pouzećem – Cjelokupan iznos narudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi novčani iznos za plaćanje.
 2. Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru) – Nakon što se završi proces kupovine, potrošaču će na e-mail adresu biti poslane detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/pošte. Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će biti automatski stornirana.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Bosne i Hercegovine – konvertibilna marka (KM). Za informativni prikaz cijena u drugim valutama koristi se srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Biostile d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Biostile d.o.o (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita povjerljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptiranoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Dostava

Cijena dostave je uračunata u ukupan iznos za plaćanje. Tačna cijena dostave prikazana je u e-mail poruci sa detaljima o narudžbini.  Očekivani rok isporuke je 2-5 radnih dana. U slučaju konsolidacije više pošiljaka u jednu, očekivani rok isporuke je 5-7 radnih dana. Ukoliko potrošač narudžbinu plaća putem e-banking-a ili uplatnice ovaj rok se računa od trenutka kada Biostile.ba evidentira uplatu potrošača. Ukoliko se cijena plaća pouzećem i platnom karticom, rok za isporuku se računa od trenutka kreiranja narudžbine. Potrošač ima mogućnost da provjeri status pošiljke iz odjeljka „Moj nalog”. Na dan kada kurirska služba preuzme pošiljku potrošača, on će dobiti e-mail obavještenja da je pošiljka preuzeta. Isporuka se vrši svakog radnog dana između 8h-15h. Na dan isporuke potrošač će dobiti Viber/sms obavještenje kako bi znao kada da očekuje isporuku.

Rješavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da riješe mirnim putem. Ukoliko niste zadovoljni ishodom reklamacije, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BIH, imate pravo na stručno mišljenje nadležnog instituta u Bosni i Hercegovini. Troškove vještačenja snosi kupac ukoliko institut za provjeru kvaliteta potvrdi ishod reklamacije donešene od strane BIOSTILE d.o.o. . Na osnovu rješenja nadležnog instituta izvršićemo dalje korake. 

Važenje i izmjene Opštih uslova

Biostile.ba zadržava pravo da vrši izmjene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmjenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom. Biostile.ba se obavezuje da potrošača na pogodan način obavijesti o izmjenama ovih Opštih uslova.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:

 • ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja spriječava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je prijeteći, klevetnički, nepristojan, uvrjedljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
 • davanje netačnih informacija koje se tiču podataka o ličnosti odnosno korištenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
 • lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakiranje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
 • korištenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Platforme;
 • preuzimanje materijala sa stranice i korištenje u druge svrhe.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova Biostile.ba korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Također, Biostile.ba može preduzeti i druge mjere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.

Izjava o PDV-u

PDV je uračunat u cijenu i nema skrivenih troškova.